Regulamin


1. ZASADY I CEL KONKURSU

1. Do konkursu może przystąpić każda osoba fizyczna.
2. Celem konkursu jest trafne wytypowanie kierowców, którzy zajmą pierwsze dziesięć miejsc, we wszystkich sesjach kwalifikacyjnych i wyścigach Grand Prix Formuły 1 w roku 2018 oraz wyłonienie zwycięzcy.
3. Termin typowania wyników rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia konkursu i mija odpowiednio:
3.1. Dla kwalifikacji na 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej kwalifikacji.
3.2. Dla wyścigu na 15 minut przed rozpoczęciem wyścigu.
4. Typujący otrzymuje punkty za każdy typ pod warunkiem, że kierowca zostanie w kwalifikacji i wyścigu sklasyfikowany.
5. Jeśli uczestnik wyśle więcej niż jedno typowanie na dane GP, to wtedy ważne będzie ostatnie wysłane typowanie.
6. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia za poprawne wytypowanie wszystkich pozycji w kwalifikacji i wyścigu jest równa 150 pkt.
7. W konkursie będzie prowadzona klasyfikacja PUNKTOWA, będąca sumą punktów zdobytych przez danego uczestnika z wszystkich typowań, w których bierze udział.
8. Typujący ma możliwość wysłania typów domyślnych, których użycie nastąpi w przypadku braku typów u gracza na aktualne GP.
9. Zmiana typów domyślnych nie może nastąpić aż do ogłoszenia wyników typowania za dane GP, nie zastosowanie się do tego przepisu spowoduje wyzerowanie punktacji za aktualny wyścig Grand Prix.
10. Prosimy pamiętać, że każdy uczestnik naszej zabawy może używać tylko jednego konta. Osoby u których stwierdzi się, że używają więcej niż jednego konta zostaną bezwzględnie zdyskwalifikowane.

§2. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1. Maksymalna liczba punktów za wytypowanie poprawnej pozycji w zsumowanej kwalifikacji to 4 pkt., za wytypowanie błędne o 1 pozycję zaliczone zostaną 2 pkt, natomiast przy różnicy o 2 pozycje typujący otrzyma 1 pkt. W przypadku większej różnicy pomiędzy typowaniem a uzyskaną pozycją przez kierowcę punktów nie przyznaje się.
2. Maksymalna liczba punktów za wytypowanie poprawnej pozycji w wyścigu to 11 pkt. W przypadku, gdy pozycja typowana rózni się o 1 pozycję przyznanych zostanie 8 pkt, a dla kolejnych różnic następująco: 2 pozycje - 6 pkt, 3 pozycje - 5 pkt, 4 pozycje - 4 pkt, 5 pozycji - 3 pkt, 6 pozycji - 2 pkt, 7 pozycji - 1 pkt. Przy większych róznicach punktów nie przyznaje się.

§3. INNE SPRAWY

1. Typować można tylko za pomocą formularza zgłoszeniowego. Wysłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika wyłącznie na potrzeby prowadzonego konkursu.
2. Zabronione jest typowanie jednego kierowcy na więcej niż jednym miejscu pod groźbą unieważnienia typowania.
3. W przypadku wystąpienia zmian na pozycjach w kwalifikacji lub wyścigu ze względów regulaminowych (odwołania, dyskwalifikacje, kary czasowe, itp.) wyniki zostaną odpowiednio skorygowane, zgodnie z wynikami oficlalnie opublikowanymi na stronie FIA. Np: w przypaku kary za wymianę silnika czy skrzyni biegów uwzględniana będzie pozycja, którą kierowca faktycznie uzyska w kwalifikacji, czyli bez uwzględniania przesunięcia.
4. Jeżeli dany gracz z jakichkolwiek przyczyn nie może wysłać swoich zgłoszeń, to powinien na wszelki wypadek, po każdym wyścigu zaznaczyć opcję "typowania domyślne". Jeżeli ta opcja nie zostanie włączona a gracz nie zdążył złożyć swojego typu, to nie ma prawa zgłaszać jakichkolwiek protestów z tym związanych.
5. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane przez prowadzącego konkurs.